Skip to content


Mga pampublikong piyestaopisyal at oras ng pangangalakal ng tindahan

Alamin kung anong mga araw ang pampublikong piyesta-opisyal sa Victoria para sa 2017 at 2018.

 • Mga Pampublikong Piyesta-opisyal sa Victoria para sa 2017 at 2018

Isang listahan ng pampublikong piyesta-opisyal sa Victoria para sa 2017-2018

Piyesta-opisyal 2017 2018
Bagong Taon Linggo 1 Enero at 
Lunes 2 Enero (karagdagang araw)
Lunes 1 Enero
Araw ng Australia Huwebes 26 Enero Biyernes 26 Enero
Araw ng Paggawa Lunes 13 Marso Lunes 12 Marso
Biyernes Santo* Biyernes 14 Abril Biyernes 30 Marso
Sabado bago ang Linggo ng Pagkabuhay Sabado 15 Abril Sabado 31 Marso
Linggo ng Pagkabuhay Linggo 16 Abril Linggo 1 Abril
Lunes ng Pagkabuhay Lunes 17 Abril Lunes 2 Abril
ARAW NG ANZAC* Martes 25 Abril Miyerkules 25 Abril
Kaarawan ng Reyna Lunes 12 Hunyo Lunes 11 Hunyo
Biyernes bago ganapin ang Grand Final ng Australian Football League (AFL) Biyernes 29 Setyembre Wala pang kapasiyahan
Araw ng Melbourne Cup** Martes 7 Nobyembre Martes 6 Nobyembre
Araw ng Pasko Lunes 25 Disyembre Martes 25 Disyembre
Boxing Day Martes 26 Disyembre Miyerkules 26 Disyembre

**Kabilang ang lahat sa Victoria maliban kung ang kahaliling lokal na piyesta-opisyal ay isinaayos ng Konseho ng hindi pang-metropolitan na lugar.

Paunawa: Sa oras ng paglathala, tama ang mga petsa ng pampublikong piyesta-opisyal, ngunit maaaring magbago.

*Mga Pinaghihigpitang Araw ng Pangangalakal

Tinutukoy ng batas sa Victoria na mayroong dalawa at kalahating pinaghihigpitang araw ng pangangalakal sa bawat taon:

 • Biyernes Santo
 • Araw ng Pasko
 • sa pagitan ng mga oras na 12.01ng umaga at 1 ng hapon sa Araw ng ANZAC.

Sa partikular na mga araw na ito, ang mga tindahang may iksemsyon lamang ay pinahihintulutang magbukas.

Aling mga tindahan ang may iksemsyon

Ang tindahang may iksemsyon ay ang mga negosyong tumutugon sa sumusunod na pamantayan:

 • ang mga ito ay mayroong 20 o mas kaunting mga tao na nagtatrabaho sa tindahan anumang oras sa panahon ng pinaghihigpitang araw ng pangangalakal; at
 • ang bilang ng mga taong nagtatrabaho sa negosyo at kaugnay na mga negosyo nito ay hindi dapat hihigit sa 100 katao sa anumang oras sa pitong araw bago pa sumapit ang pinaghihigpitang araw ng pangangalakal.

Mga iksemsyon sa mga pinaghihigpitang araw ng pangangalakal

Ang ilang mga uri ng negosyo ay may iksemsyon mula sa anumang mga pinaghihigpitang araw ng pangangalakal. Makakapagbukas ang sumusunod na mga negosyo sa tuwing nanaisin ng mga ito sa kabuuan ng taon. Ang mga uri ng negosyong may iksemsyon ay:

 • mga chemist, parmasya
 • mga istasyon ng petrol
 • mga restoran
 • mga kapihan
 • mga tindahan ng takeaway
 • mga tagapagbigay-serbisyo
 • mga hire outlet (kabilang ang mga tindahan ng video).

Serbisyo sa Pagsalinwika at Pag-interprete o Ugnayan ng Wika ng VITS na 132215