Skip to content


Quỹ Tài trợ Chủ Bất động sản Thương

Khoản tài trợ giúp người chủ nhỏ cho thuê bất động sản tư nhân.

Sơ lược về Quỹ

Vào ngày 20 Tháng Tám năm 2020, Chính phủ Tiểu bang Victoria đã gia hạn Commercial Tenancy Relief Scheme (CTRS) cho đến ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2020. Việc gia hạn nhằm giúp những người thuê bất động sản thương mại mà thu nhập của họ bị ảnh hưởng do đại dịch coronavirus (COVID-19).

Commercial Landlord Hardship Fund dành cho chủ nhỏ, cho thuê bất động sản tư nhân gặp khó khăn tài chính vì hạ giảm tiền cho người thuê theo CTRS.

Chính phủ Tiểu bang Victoria cấp khoản tài trợ tối đa 3.000 đô-la cho mỗi bất động sản cho thuê. Người chủ phải chứng minh rằng họ gặp khó khăn tài chính sau khi hạ giảm tiền cho người thuê, mà người này đã xin cứu giúp tiền thuê theo CTRS.

Muốn biết thông tin về trợ giúp khác có sẵn cho người chủ, bao gồm trợ giúp thuế đất, xin vui lòng truy cập trang mạng State Revenue Office Land Tax Relief.

Quý vị có đến ngày 16 Tháng Mười để nộp đơn xin trợ giúp hoặc hoặc khi tiền quỹ không còn nữa, tùy điều nào xảy ra trước.

Xin vui lòng đọc thông tin trong trang này, cả phần hướng dẫn và các câu hỏi phổ biến trước khi quý vị nộp đơn. Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên lạc chúng tôi hoặc gọi số 13 22 15. Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi choTIS National qua số 13 14 50 và nhờ họ gọi cho Business Victoria hotline (13 22 15).

Hướng dẫn

Hướng dẫn về Tài trợ cho Chủ Bất động sản Thương mại gặp Khó khăn (DOCX 1527.31 KB)

Làm đơn ngay Mở đơn đã lưu lại

Trợ giúp nào có sẵn?

Mỗi khoản tài trợ sẽ bằng với số tiền đã miễn cho người thuê. Tối đa là 3.000 đô-la cho mỗi người thuê hội đủ tiêu chuẩn. Tiền thuê được miễn là tiền thuê hoặc một phần tiền thuê còn nợ trong khoảng thời gian thỏa thuận không cần trả lại.

Ví dụ

Thao là chủ bất động sản, đã miễn cho người thuê 1.600 đô-la từ lúc bắt đầu có đại dịch. Với điều kiện [Thao] hội đủ tiêu chuẩn như phần hướng dẫn, [Thao] có thể xin trợ giúp 1.600 đô-la.

Ai có thể xin khoản tài trợ này?

Người chủ có thể xin nếu đáp ứng tất cả tiêu chí sau đây.

Xin vui lòng đọc phần hướng dẫn của chương trình để biết thông tin pháp lý cho mỗi tiêu chí trong số này.

Người làm đơn:

 • Phải là người chủ (ví dụ như một cá nhân) hoặc đồng sở hữu chủ (hai cá nhân trở lên) là tư nhân. Những người này không phải chủ bất động sản thông qua Quỹ Hưu bổng Tự Quản lý, Quỹ Tín thác hoặc bất cứ tập đoàn nào khác.
 • Phải có tổng giá trị bất động sản phải đóng thuế (có thể bao gồm cả phần đồng sở hữu) dưới 1 triệu đô-la như ghi trong Giấy Định giá đóng Thuế Đất năm 2020 (Land Tax Assessment 2020) của Văn phòng Ngân khố Tiểu bang. Khi thửa đất không đạt đến mức ngưỡng đóng thuế đất, quý vị có thể sử dụng Giấy đóng Thuế Thổ trạch năm 2019-20 của hội đồng thành phố (Municipal Rates Notice 2019-20) để chứng minh bất động sản quý vị làm chủ. Nơi ở chánh của quý vị (nơi quý vị ở nhiều nhất) không tính vào phần định giá này.
 • là chủ (hoặc nhiều chủ) của một hoặc nhiều bất động sản mà người thuê hội đủ điều kiện theo CTRS tại Victoria. Điều này có nghĩa người thuê là:
  • Một doanh nghiệp nhỏ đến trung bình (SME) có thu nhập dưới 50 triệu đô-la, có Số Doanh nghiệp của Úc (Australian Business Number, viết tắt là ABN); và
  • Có tham gia vào chương trình Trợ cấp Duy trì Việc làm của Chính phủ Liên bang (Commonwealth’s JobKeeper Payment scheme).
  • Đã giảm tiền cho người thuê theo quy định hiện nay (và có ghi trong thỏa thuận thuê hiện tại). Số tiền này phải ít nhất là 30% tổng tiền thuê. Ít nhất 50% số tiền cứu giúp người thuê được miễn trong khoảng thời gian tối thiểu ba tháng (hoặc giá trị tương đương tính bằng đô-la) trước khi Quỹ bắt đầu hoặc số tiền miễn có cùng giá trị đã được thương lượng sau ngày Quỹ bắt đầu.
 • Phải trong tình trạng khó khăn tài chính, hoặc sắp bị khó khăn tài chính vì hạ giảm tiền cho người thuê liên quan hội đủ tiêu chuẩn theo CTRS.

Xin vui lòng xem các ví dụ về điều kiện cần có để được tài trợ trong phần Các Câu hỏi và Trả lời Phổ biến (FAQ) để biết những hướng dẫn này được áp dụng ra sao.

Thông tin quan trọng về việc nộp đơn

Người đứng đơn chỉ có thể nộp một đơn xin quỹ tài trợ. Người chủ có nhiều hơn một bất động sản thương mại hội đủ tiêu chuẩn có thể xin cho mỗi bất động sản hội đủ tiêu chuẩn theo CTRS trong cùng một đơn. Đây là trường hợp trị giá gộp (tổng cộng) bất động sản phải đóng thuế có trị giá dưới 1 triệu đô-la. Nơi ở chánh của họ (nơi họ ở nhiều nhất) không tính vào phần định giá này./p>

Khi bất động sản có hơn một người chủ, tiền tài trợ được chia cho từng người nộp đơn tương ứng với tỉ lệ sở hữu của họ đối với bất động sản. Ví dụ như có ba người đồng sở hữu bất động sản tỉ lệ bằng nhau, và một người thuê hội đủ tiêu chuẩn theo CTRS đang theo bất động sản này, thì mỗi người đồng sở hữu có thể nhận lên đến một phần ba số tiền tài trợ tối đa là 3.000 đô-la. Mỗi người đồng sở hữu phải nộp đơn xin tài trợ riêng.

Các khoản tài trợ cấp cho người chủ hoặc người đồng sở hữu nhằm giúp họ giảm tiền cho người thuê hội đủ tiêu chuẩn CTRS theo như quy định.

Người nộp đơn cần cung cấp bằng chứng gì?

Người nộp đơn phải cung cấp:

 • Một bản sao Giấy Định giá đóng Thuế Đất năm 2020 (Land Tax Assessment 2020). Nếu thửa đất chưa được định giá để đóng thuế đất năm 2020, hãy sử dụng Giấy đóng Thuế Thổ trạch năm 2019-20 của hội đồng thành phố (Municipal Rates Notice 2019-20). Những giấy tờ này cho biết tất cả đất đai họ làm chủ và vị trí của bất động sản thương mại hội đủ tiêu chuẩn theo CTRS.
 • Bản sao thỏa thuận hiện tại với người thuê hội đủ tiêu chuẩn theo CTRS. Bản này cho biết số tiền thuê được giảm và là thỏa thuận hiện tại.
 • Chi tiết liên lạc của người thuê. Chi tiết này chứng minh là người thuê hội đủ điều kiện theo CTRS.

Những điều lưu ý trước khi nộp đơn

Khi duyệt đơn, chúng tôi sẽ xem xét:

 • Bất cứ phát hiện nào của kiểm soát viên trái với người chủ hoặc người đồng sở hữu; và/hoặc
 • Người chủ hoặc người đồng sở hữu đã tuyên bố phá sản.

Phải điền tất cả các câu hỏi trong đơn. Điều này giúp chúng tôi duyệt xét và cấp tài trợ mau chóng hơn.

Chính phủ Tiểu bang Victoria hoặc những người đại diện có thể kiểm tra người nộp đơn. Nếu có yêu cầu, người nhận tài trợ sẽ phải trình giấy tờ như là tờ khai thuế thu nhập để chứng minh mình gặp khó khăn. Trong thời gian bảy năm sau khi khoản tài trợ được chấp thuận, họ có thể bị yêu cầu trình những giấy tờ này.

Phải trả lại khoản tài trợ nếu:

 • bất cứ thông tin nào trong đơn bị phát hiện là dối trá hoặc sai lạc, hoặc
 • khoản tài trợ không áp dụng cho những lý do đã định trong quỹ như được trình bày trong hướng dẫn này và đơn kèm theo.

Cách nộp đơn

Người nộp đơn phải nộp trực tuyến bằng cách bấm vào nút 'Nộp đơn ngay bây giờ/Apply now' trên trang này.

Phải điền tất cả câu hỏi trong đơn. Xin vui lòng đính kèm những giấy tờ chúng tôi yêu cầu để việc xét đơn và cấp bất cứ khoản tài trợ nào quý vị hội đủ điều kiện được mau chóng.

Bộ Nhân dụng, Đặc khu và Tỉnh thành sẽ cố gắng liên lạc tất cả người nộp đơn trong vòng mười ngày hành chính để thông báo cho họ biết có được tài trợ hay không.

Nếu quý vị cần trợ giúp thêm xin vui lòng liên lạc chúng tôi hoặc gọi số 13 22 15.

Nộp đơn ngay bây giờ  Mở đơn đã lưu lại

Thêm thông tin và trợ giúp cho doanh nghiệp bằng tiếng Việt

Muốn có trợ giúp và thông tin bằng tiếng Việt, hãy truy cập Trang mạng của  Business Victoria

Muốn được giúp đỡ để có dịch vụ của Business Victoria bằng tiếng Việt, hãy liên lạc TIS National qua số 13 14 50 và nhờ gọi chođường dây thường trực Business Victoria qua số (13 22 15).

Muốn có thông tin mới nhất về coronavirus (COVID-19) bằng tiếng Việt, hãy truy cập www.coronavirus.vic.gov.au/tiếng Việt

Close quick view window