Skip to content


Rëër apieth ku Kuɔɔny de Pial de Nhom tënë Tajiir Thii/Koor ke kɔc ke Victoria

Biänabur kee $26 tɔ̈u në kuɔɔny de pial de nhom tënë kɔc ke tajiir ke Victoria

Mɛ̈ɛ̈të yic de Ajuɛɛr

Në ajuɛɛr kënë yic, kɔc ke paan de Victoria nɔŋ kä dhal keek në luɔɔi de tajir koor aabï kuɔɔny de pial de nhom kɔɔrkë yök bï kë kä cï keek nuaan de kɔ̈m ye cɔl korona (COVID-19) tëëk.

  • Piööc de Riän/thrumbil ye Dac Jɔt në kɔc Tuaany ke Pial de Nhom ku Kuɔɔny de Kë cï Rɔt Looi de St John

Käke Ajuɛɛr mɛtë keek thïn aabï keek dac bɛ̈i bei kenë kä juëc tɔ̈u në apäm kënë yic. Në käke kuɔɔny de pial de nhom ba ke dac yök, nem Pial de nhom tɔ̈u në tajir yic (Mental health in business).

Piööc de Riän/thrumbil ye Dac Jɔt në kɔc Tuaany ke Pial de Nhom ku Kuɔɔny de Kë cï Rɔt Looi de St John.

Piööc de Riän/thrumbil cï gam në löŋ ye Dac Jɔt në kɔc Tuaany ke Pial de Nhom ku Kuɔɔny de Kë cï Rɔt Looi de St John atɔ̈u tënë kɔc rilyiic muk ɣän ke luɔi në Akutnhom de Akuma de Tajir yic, Akutnhom ci kuany de Tajir wɛ̈lɛ̈/ka Akuut ke Tajir.

Piööc abï kɔc cï lɔthïn kuɔɔny bïkë:

  • kä lëu kë keek në luɔi yïk bï kë tajir baai kuɔɔny në rëër apieth wɛ̈lɛ̈/ka kä nuaan keek ke pial de nhom
  • kɔc cï lɔthïn cɔk yök löŋ keek në kueer cï gam nyic baai tɔ̈u në lɔ tueeŋ de pial de nhom yic
  • looi ajuɛɛr ë lëk de kɔc në rëër apieth ku kuɔɔny de pial de nhom tɔ̈u tënë kɔc nɔŋ tajir koor ku në kɔc kɔ̈k ke kɔc rɛ̈ɛ̈rë tök yïk.

Gät ë kë duɔ̈ɔ̈n kɔɔr piny

Kuɔɔny dɛ̈t lɔtueŋ

Kɔc cï kuën në pial de nhom aabï keek mat thïn ëya dɛ̈t ku akuut ke tajir bïkë kɔc bɛ̈i bï kë kɔc nyic jiëëm apieth dac cɔk yök keek ku në piööc de luɔi tënë kɔc lui bï kë kɔc tɔ̈u në kë rac yic dac yaa tïŋ ku lekë tënë keek.

Yen telepun de Kɔc Lui në Tök tɔ̈u në Rëër Apiethic (Partners in Wellbeing) abi cɔk dït/cɔk lɔ në ɣän kɔ̈k bïkë kɔc nɔŋ tajir nɔŋ adiɛɛrdït gäm yök de kɔc ke jiɛ̈ɛ̈m de tajir ku jiɛ̈ɛ̈m de wëu abac.

Thɛɛrke aabï keek cuɔt agut cï 10pm në wɛ̈ɛ̈rthok ëbɛ̈n ku në thök de wik. Naa ca piɔ̈u riääk wɛ̈lɛ̈/ka ca diɛɛr në tajirdu, cɔl Kɔc Lui në Tök tɔ̈u në Rëër Apiethic (Partners in Wellbeing) në 1300 375 330, kenë käke wɛ̈ɛ̈rë thokic tɔ̈u të cin keek thiëëc.

Lɔthïn të de yee kuɔɔny kënë abï gɔl/jɔk në Pɛɛi de Bɛ̈t ku aye thɔ̈ɔ̈ŋ ke bï lɔtueŋ agut cï 2022, kenë kë kɔɔr ku kä tɔ̈u thïn ke piir tueŋ cï ke looi bïkë kä kɔ̈k ke luɔɔi bï bɛ̈n tueŋ biöök/tiit.

Wël juëc tɔ̈u në kuɔɔny mɛtë thïn aabï keek dac bɛ̈i bei kenë kä juëc tɔ̈u në apäm kënë yic.

Ba Business Victoria cɔɔl në thoŋdu, cɔl TIS National në 13 14 50 ku thiëc telepun de Business Victoria (13 22 15).

Close quick view window