Skip to content


Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp - Mở rộng

Khoản tài trợ để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian áp đặt lại các lệnh hạn chế

Chính phủ đã phát động Chương trình Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp – Mở rộng (Business Support Fund – Expansion) để hỗ trợ doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ tại nội thành Melbourne và Mitchell Shire có thể đã bị ảnh hưởng về tài chính bởi việc áp đặt lại Lệnh hạn chế Giai đoạn 3 Phải Ở Nhà (Stage 3 Stay at Home) tại những khu vực này.

Chương trình này đã được mở rộng để giúp đỡ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc tái áp đặt các lệnh hạn chế Giai đoạn 3 tại toàn vùng nông thôn Victoria như đã công bố vào ngày 3 tháng 8 năm 2020.

Chương trình này cũng có thêm khoản tài trợ 5.000 đô-la dành cho doanh nghiệp hội đủ điều kiện ở vùng nội thành Melbourne và Mitchell Shire, thừa nhận thời gian tiếp tục của Giai đoạn 3 và các lệnh hạn chế mới của Giai đoạn 4.

Các khoản tài trợ chỉ một lần dưới đây sẽ dành cho doanh nghiệp hội đủ điều kiện:

 • 5.000 đô-la dành cho doanh nghiệp có tuyển dụng nhân viên/công nhân tại các địa phận chính quyền địa phương (LGA) ngoại trừ Mitchell Shire
 • 10.000 đô-la dành cho doanh nghiệp có tuyển dụng nhân viên/công nhân tại vùng nội thành Melbourne và Mitchell Shire.

Các doanh nghiệp hội đủ điều kiện ở vùng nội thành Melbourne hoặc Mitchell Shire đã nhận được khoản tài trợ 5.000 đô-la ban đầu theo chương trình Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp Mở rộng (Business Support Fund Expansion program) hoặc đã nộp đơn xin khoản tài trợ, sẽ không cần phải nộp đơn lại. Các đơn xin thành công sẽ tự động nhận được thêm 5.000 đô-la.

Chương trình này sẽ chấm dứt nhận đơn vào lúc 11:59 tối thứ Hai, 14 tháng 9 năm 2020.

Chương trình này bổ sung đợt Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp (Business Support Fund) đầu tiên, kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2020.

HÃY NỘP ĐƠN NGAY B Y GIỜ

Doanh nghiệp nào có thể nộp đơn xin lãnh khoản tài trợ này?

Doanh nghiệp có thể nộp đơn nếu đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn dưới đây. Họ phải:

 • là người tham gia chương trình JobKeeper Payment của Chính phủ Liên bang
 • có tuyển dụng nhân viên
 • có đăng ký với WorkSafe tính vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 và có thể cung cấp Số Người chủ WorkCover (WorkCover Employer Number)
 • có sổ lương hàng năm dưới 3 triệu đô-la cho năm 2019-20
 • có đăng ký Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST, Goods and Services Tax) tính vào ngày 30 tháng 6 năm 2020
 • có Số Doanh nghiệp Úc (ABN, Australian Business Number) và có ABN đó tính vào ngày 30 tháng 6 năm 2020
 • có đăng ký với cơ quan giám sát cấp Liên bang hoặc Tiểu bang.

Doanh nghiệp cần cung cấp bằng chứng nào trong đơn xin?

Người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng:

 • địa chỉ doanh nghiệp bằng các hóa đơn tiện ích gần đây nhất (ga, điện, điện thoại, nước); hợp đồng thuê; hoặc giấy báo thuế thổ trạch của hội đồng thành phố.
 • việc tham gia vào chương trình JobKeeper Payment của Chính Phủ Liên Bang. Bằng chứng cần thiết sẽ là số xác nhận Biên lai Khai báo Doanh nghiệp Hàng tháng JobKeeper (JobKeeper Business Monthly Declaration Receipt) gần đây nhất hoặc số xác nhận tham gia tạo ra từ Cổng Thông tin Doanh nghiệp của Sở thuế Úc (Australian Taxation Office Business Portal).
 • Số Người chủ WorkCover (WEN, WorkCover Employer Number) hợp lệ. Đây là con số duy nhất được cấp để xác định người chủ đã đăng ký cho mục đích WorkCover. WorkSafe có lẽ đã gửi hóa đơn 2020-21cho tất cả các người chủ trong tuần lễ bắt đầu từ thứ Hai, 6 tháng 7 năm 2020, trong hóa đơn đó sẽ có WEN.
 • sổ lương dưới 3 triệu đô-la cho năm 2019-20. Phòng Thuế Tiểu bang (SRO, State Revenue Office) sẽ xác minh nếu doanh nghiệp có sổ lương dưới 3 triệu đô-la cho năm 2019-20. Người nộp đơn không bắt buộc phải đính kèm giấy tờ. Đối với một số doanh nghiệp, quý vị có thể cần phải hoàn tất việc đối chiếu thuế sổ lương hàng năm (nếu chưa thực hiện việc này) và phải nộp vào ngày 21 tháng 7 năm 2020 để SRO có thể xét duyệt quý vị có sổ lương dưới 3 triệu đô-la.
 • có đăng ký với cơ quan giám sát có liên quan theo đúng luật hiện hành. Các cơ quan giám sát có liên quan là:
  • Ủy hội Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC, Australian Securities and Investment Commission)
  • Ủy hội Đặc trách Tổ chức Từ thiện và Vô vị lợi Úc (ACNC, Australian Charities and Not-for-profit Commission) đối với tổ chức từ thiện và vô vị lợi
  • Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria (CAV, Consumer Affairs Victoria ) đối với câu lạc bộ hoặc nhóm cộng đồng diện thực thể pháp lý.

Có thể sử dụng khoản tài trợ để làm gì?

Quý vị có thể sử dụng khoản tài trợ cho các chi phí kinh doanh như:

 • các tiện ích (ga, điện, điện thoại, nước), tiền lương hoặc tiền thuê
 • tìm người tư vấn về tài chính, pháp lý hoặc tư vấn việc khác để giúp lập kế hoạch kinh doanh liên tục (lập kế hoạch và chuẩn bị để điều hành ra sao trong và sau đại dịch coronavirus)
 • phát triển doanh nghiệp thông qua các hoạt động tiếp thị và quảng bá
 • hỗ trợ các việc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tin quan trọng về đơn xin

 • Doanh nghiệp đã nhận được khoản tài trợ khác từ Chương trình Sinh tồn Kinh tế (Economic Survival Package) của Chính phủ Victoria sẽ hội đủ điều kiện để nộp đơn theo chương trình này.
 • Chủ doanh nghiệp không tuyển dụng nhân viên thì không hội đủ điều kiện được lãnh khoản tài trợ thông qua chương trình này. Doanh thương cá thể hoặc cá nhân trong mối quan hệ đối tác không tuyển dụng bất kỳ người nào khác như là nhân viên thì không được coi là 'doanh nghiệp có tuyển dụng nhân viên' và không hội đủ điều kiện được lãnh khoản tài trợ này.
 • Doanh nghiệp có tuyển dụng nhân viên là doanh nghiệp có trả lương hoặc phải trả lương cho nhân viên. Doanh nghiệp có tuyển dụng nhân viên nói chung phải:
  • giữ lại Thuế trả khi nhận lợi tức (Pay As You Go (PAYG) thay mặt nhân viên
  • đăng ký bảo hiểm WorkCover khi họ có tuyển dụng người học nghề (apprentice) hoặc trả lương hàng năm hơn 7.500 đô-la. Muốn biết thêm thông tin về các nghĩa vụ WorkCover của mình, quý vị hãy truy cập trang mạng WorkSafe. Quý vị có thể cũng liên lạc với WorkSafe có thông dịch viên giúp đỡ bằng cách gọi cho TIS National qua số 13 14 50.
 • Các thực thể vô vị lợi và tổ chức từ thiện có doanh thu hàng năm từ 75.000 đến 150.000 đô-la, không đăng ký Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST, Goods and Service Tax) và có đăng ký với Ủy hội Đặc trách Tổ chức Từ thiện và Vô vị lợi Úc (ACNC, Australian Charities and Not-for-profit Commission) sẽ hội đủ điều kiện nộp đơn.
 • Doanh nghiệp, có Số Doanh nghiệp Úc (ABN, Australian Business Number) hợp lệ, chỉ có thể nhận được một khoản tài trợ theo Quỹ này mà thôi.
 • Trong khuôn khổ thủ tục thẩm định, các cơ quan công quyền khác bao gồm Phòng Thuế Tiểu bang (State Revenue Office), WorkSafe và Ủy hội Đầu tư và Chứng khoán Úc (Australian Securities and Investment Commission) có thể sẽ kiểm chứng thông tin do người nộp đơn cung cấp.
 • Quyết định cấp khoản tài trợ sẽ bao gồm cân nhắc:
  • bất kỳ phát hiện bất lợi nào của cơ quan giám sát về doanh nghiệp
  • nếu doanh nghiệp bị đặt dưới sự quản lý bên ngoài (phá sản)
  • nếu có đơn thỉnh cầu dẹp hoặc xóa đăng ký công ty hoặc doanh nghiệp
  • nếu doanh nghiệp không còn hoặc trở thành xóa đăng ký hoặc không đăng ký (bao gồm xóa hoặc không gia hạn đăng ký).
 • Người nộp đơn phải bảo đảm thông tin và đăng ký ABN của mình với Ủy hội Đầu tư và Chứng khoán Úc (Australian Securities and Investment Commission) đều cập nhật vào thời điểm nộp đơn.
 • Bộ Nhân dụng, Đặc khu và Khu vực (Department of Jobs, Precincts and Regions) cố gắng thông báo cho tất cả các người nộp đơn biết kết quả đơn xin trong 10 ngày làm việc.
 • Chúng tôi sẽ kiểm chứng chi tiết doanh nghiệp do người nộp đơn cung cấp với Ủy hội Đầu tư và Chứng khoán Úc (Australian Securities and Investment Commission), Ủy hội Đặc trách Tổ chức Từ thiện và Vô vị lợi Úc (ACNC, Australian Charities and Not-for-profit Commission), Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria (CAV, Consumer Affairs Victoria) và/hoặc các cơ quan giám sát khác có liên quan.
 • Chính phủ Victoria có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng (như các báo cáo sổ lương để chứng minh tác động) trong thời gian bốn năm kể từ ngày chấp thuận cấp khoản tài trợ.
 • Nếu bất kỳ thông tin nào trong đơn bị phát hiện là khai gian hoặc gây hiểu sai lệch hoặc không sử dụng khoản tài trợ đúng các mục đích nêu trong những hướng dẫn này và đơn xin đính kèm, doanh nghiệp có thể phải hoàn trả khoản tài trợ cho Chính phủ Victoria.

Nộp đơn cách nào?

Quý vị có thể nộp đơn tại đây Phải trả lời tất cả các câu hỏi trong đơn và phải đính kèm bất kỳ giấy tờ nào đã yêu cầu để bảo đảm đơn sẽ được xét duyệt và cấp khoản tài trợ nhanh chóng.

Nếu cần giúp đỡ thêm, xin quý vị l liên lạc với chúng tôi hoặc gọi cho đường dây thường trực Business Victoria qua số 13 22 15. Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi điện cho TIS National qua số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây thường trực Business Victoria.

HÃY NỘP ĐƠN NGAY B Y GIỜ

Close quick view window