Skip to content


Quỹ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp – vòng 3

Các khoản tài trợ để giúp những doanh nghiệp tại Victoria vẫn còn phải đóng cửa hoặc hoạt động hạn chế cho tới khi tình hình trở lại bình thường.

Tổng quát

Chính phủ Victoria vừa công bố vòng 3 của Quỹ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp (Business Support Fund) để bảo đảm những doanh nghiệp bị ảnh hưởngbởi biện pháp hạn chế sinh hoạt vì coronavirus (COVD-19) tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cần thiết hầu vượt qua những khó khăn vì hoạt động kinh doanh bị hạn chế.

Những doanh nghiệp hội đủ điều kiện sẽ được nhận khoản tài trợ $10,000, $15,000 hoặc $20,000, tùy theo số tiền lương trả cho nhân viên hàng năm.

Những doanh nghiệp nào đủ điều kiện để được hỗ trợ?

Những doanh nghiệp hoạt động thuộc về một lĩnh vực bị Hạn chế, bị Hạn chế tối đa hoặc phải Đóng cửa và không được nới lỏng trong khoảng thời gian giữa hai bước Thứ nhất và Thứ nhì trong kế hoạch nới lỏng 4 bước 'How we work'

Danh sách đầy đủ những lĩnh vực doanh nghiệp hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ được liệt kê trên trang Business Victoria website .

Những doanh nghiệp nào đã nhận tài trợ từ chương trình dành cho các Cửa Hàng Khách Sạn Ăn Uống có giấy phép bán bia rượu ( Licensed Hospitality Venues grant program ) không được nhận tài trợ từ chương trình này.

Các khoản tài trợ của chương trình này được bao nhiêu tiền?

Các doanh nghiệp hội đủ điều kiện hợp lệ có số tiền lương trả cho nhân viên hàng năm tới mức tối đa $10 triệu đô la sẽ nhận được:

 • $10,000 nếu số lương trả cho nhân viên hàng năm dưới $650,000
 • $15,000 nếu số lương trả cho nhân viên hàng năm từ $650,000 tới dưới $3 triệu
 • $20,000 nếu số lương trả cho nhân viên hàng năm từ $3 triệu tới $10 triệu

Người được hỗ trợ có thể chi dùng khoản tiền này thế nào?

Tiền tài trợ có thể chi dùng để giúp cho doanh nghiệp quý vị:

 • Trang trải chi phí kinh doanh như hóa đơn điện nước gas (utilities), trả lương nhân viên hay tiền thuê mướn cơ sở;
 • Trang trải chi phí tư vấn tài chính, pháp lý hay các lĩnh vực chuyên môn khác để hỗ trợ việc lập kế hoạch tiếp tục kinh doanh;
 • Phát triển doanh nghiệp qua các hoạt động tiếp thị và truyền thông; hoặc
 • Bất cứ hoạt động hỗ trợ nào có liên quan tới việc điều hành doanh nghiệp.

Người nộp đơn xin hỗ trợ phải cung cấp những chứng từ gì?

Quý vị phải cung cấp:

 • Số đăng bộ doanh nghiệp Australian Business Number (ABN), được nối kết với Bảng Xếp Loại Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) của doanh nghiệp chính của mình.
 • Danh xưng hiện hành của doanh nghiệp đã được đăng bộ, nếu cần thiết, với cơ quan quản trị quốc gia hay tiểu bang, như Australian Securities and Investment Commission (ASIC), Australian Charities and Not-for-profits Commissioner (ACNC) hoặc Consumer Affairs Victoria (CAV).
 • Số đăng bộ WorkCover Employer Number (WEN), hoặc nếu chưa được cơ quan WorkSafe cấp số này, thì phải có số WorkSafe Application Reference Number (WRN).
 • Số ID mới nhất khi khai Jobkeeper hàng tháng của doanh nghiệp (JobKeeper Business Monthly Declaration Receipt ID) hoặc Số ID khi đăng ký Jobkeeper (Enrolment ID) được tạo ra từ từ trang mạng của Sở Thuế.

Thông tin về số ABN và hồ sơ đăng bộ với các cơ quan thẩm quyền phải cập nhật đúng vào thời điểm nộp đơn.

Cách thức nộp đơn

Đơn xin hỗ trợ phải được hoàn tất và nộp trực tuyến qua trang mạng Business Victoria website

Tất cả mọi câu hỏi trong đơn phải được trả lời và mọi chứng từ đòi hỏi phải được đính kèm để bảo đảm được cứu xét và cấp tài trợ kịp thời.

Người nộp đơn phải xác nhận là mình hội đủ các tiêu chuẩn xem là hợp lệ và xác nhận ý định sẽ tiếp tục kinh doanh sau khi các biện pháp hạn chế sinh hoạt được giải tỏa

Nếu có bất cứ thông tin nào trong đơn xin hỗ trợ bị phát giác là gian dối hoặc cố tình sai lệch thì mọi khoản tài trợ được cấp sẽ phải bồi hoàn khi chính phủ Victoria đòi hỏi.

Thời gian cứu xét đơn xin hỗ trợ mất bao lâu?

Chúng tôi nhắm sẽ cứu xét đơn xin hỗ trợ và thông báo kết quả cho người nộp đơn trong vòng năm ngày làm việc. Tuy nhiên việc cứu xét có thể chậm trễ nếu đơn xin hỗ trợ có thông tin hoặc chứng từ không chính xác.

Bao giờ thì hết hạn nộp đơn xin hỗ trợ?

Thời hạn nộp đơn xin hỗ trợ chấm dứt khi quỹ hỗ trợ được phát hết hoặc vào 11 g 59 đêm 23 tháng Mười Một 2020, nếu lúc đó quỹ hỗ trợ vẫn còn.

Nếu cần thêm thông tin hoặc nhờ hoàn tất đơn xin hỗ trợ thì phải liên lạc nơi đâu?

Để biết thêm thông tin và được giúp đỡ, xin gọi đường dây thường trực Business Victoria hotline qua số 13 22 15. Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National qua số 131 450 và nhờ nối với đường dây thường trực Business Victoria hotline (13 22 15)

Để biết thêm thông tin mới nhất về coronavirus (COVID-19) bằng tiếng Việt, hãy xem trang www.coronavirus.vic.gov.au/vietnamese

Có chương trình hỗ trợ nào khác cho các doanh nghiệp hay không?

Gói Hỗ Trợ Phục Hồi Doanh Nghiệp của chính phủ Victoria ( Business Resilience Package ) có các chương trình hỗ trợ khác cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những biện pháp hạn chế sinh hoạt nhằm hãm đà lây lan của coronavirus (COVID-19), kể cả hỗ trợ cho những doanh nghiệp tự mình kinh doanh và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhà hàng ăn uống có giấy phép bán bia rượu.

Trang thông tin về coronavirus (COVID-19) của Business Victoria có thông tin về những hỗ trợ và tài liệu khác cho giới doanh nghiệp.

Close quick view window