Skip to content


Một số câu trả lời ngắn gọn về Nghỉ Phép Thâm Niên tại Tiểu bang Victoria

 Các đề tài trong trang này gồm có

Nghỉ phép thâm niên là gì

Nghỉ phép thâm niên là khoảng thời gian nghỉ phép được trả lương mà các công nhân viên được hưởng vì làm việc liên tục với một hãng sở trong một thời gian dài.

Quyền lợi là sau 15 năm làm việc, công nhân viên sẽ được hưởng 13 tuần nghỉ phép được trả đủ lương. Cứ mỗi 5 năm làm việc liên tục sau đó, công nhân viên sẽ được hưởng thêm 4,3 tuần nghỉ phép thâm niên .

Những công nhân viên bắt đầu làm việc từ sau ngày 1 tháng Một năm 2006 sẽ được hưởng 8,66 tuần nghỉ phép thâm niên sau 10 năm làm việc.

Theo hình thức áp dụng từng giai đoạn, những công nhân viên bắt đầu làm việc trước ngày 1 tháng Một năm 2006 cũng được nghỉ phép thâm niên ở thời điểm chưa được 15 năm.

Luật nghỉ phép thâm niên tại tiểu bang Victoria

Tại tiểu bang Victoria, nghỉ phép thâm niên được qui định theo Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên 1992 (Service Leave Act 1992 - LSL Act).

Được áp dụng với ai

Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên được áp dụng cho hầu hết các công nhân viên ở tiểu bang Victoria.

Theo định nghĩa công nhân viên là người được hãng sở tuyển dụng để làm bất cứ công việc gì được hưởng lương hoặc thù lao, gồm cả người học nghề hoặc người tập việc.

Công nhân viên làm việc toàn thời, bán thời, phù động và thời vụ đều có thể tích lũy ngày nghỉ phép thâm niên.

Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên không áp dụng cho các công nhân viên thuộc quy chế lao động liên bang, hoặc thuộc thỏa thuận sở làm mà trong các qui chế hoặc thỏa thuận này có các điều khoản quy định riêng về Nghỉ Phép Thâm Niên. Còn nếu các quy chế hoặc thỏa thuận này không có các điều khoản về nghỉ phép thâm niên thì Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên sẽ được áp dụng.

Điều quan trọng là công nhân viên kiểm tra xem Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên Tiểu Bang Victoria có được áp dụng với trường hợp của mình hoặc trong quy chế hay thỏa thuận liên bang có các điều khoản về nghỉ phép thâm niên hay không. Công nhân viên có thể kiểm tra bằng cách gọi đến Đường Dây Thông Tin Lao Động Công Bằng (Fair Work Infoline) theo số 13 13 94.

Khi nghỉ việc

Tiền trả theo tỷ lệ cho các ngày nghỉ phép thâm niên sẽ được thanh toán sau 7 năm khi nghỉ việc theo quyết định của hãng sở hay công nhân viên.

Tiền trả cho nghỉ phép thâm niên sẽ được tính như thế nào

Cách tính là lấy tổng số tuần làm việc chia cho 60 và nhân với tiền lương tuần bình thường vào lúc công nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ việc.

Trong trường hợp số giờ làm việc của công nhân viên thay đổi mỗi tuần hoặc đã thay đổi trong 12 tháng qua thì số giờ làm việc dùng để tính tiền trả cho ngày nghỉ phép thâm niên sẽ là số giờ làm việc trung bình trong 12 tháng qua hoặc 5 năm trước đó, tùy theo số giờ làm việc trung bình nào cao hơn. Công nhân viên sẽ được trả theo mức lương giờ bình thường mới nhất.

Nếu không có mức lương bình thường, như trường hợp nhân viên được trả huê hồng hay tiền thưởng, thì mức lương tuần trung bình bình thường cao hơn của công nhân viên trong 12 tháng qua hoặc 5 năm trước đó sẽ được sử dụng.

Các quyền lợi của nghỉ phép thâm niên là gì

Ngày phép thâm niên được tích lũy theo tỷ lệ cứ mỗi 60 tuần làm việc cho một hãng sở thì được hưởng một tuần nghỉ phép, tức khoảng 0,866 tuần mỗi năm.

Hưởng nghỉ phép thâm niên - khi nào và như thế nào

Theo Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên, công nhân viên có quyền nghỉ phép. Ngày bắt đầu nghỉ phép thực sự nên được cả hãng sở và công nhân viên đồng thuận.

Thời gian nghỉ phép có thể được chia ra không quá 3 đợt.

Có thể đổi ngày nghỉ phép thâm niên “lấy tiền” thay vì nghỉ phép không

Không. Công nhân viên không thể “đổi lấy tiền” những ngày Nghỉ Phép Thâm Niên của mình. Theo Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên, trả tiền hoặc nhận tiền trả thay vì công nhân viên thực sự nghỉ phép thâm niên là phạm luật. Điều này không áp dụng trong trường hợp công nhân viên nghỉ làm việc cho doanh nghiệp hẳn.

Thời gian nghỉ phép có được tính vào thời gian làm việc liên tục để được tích lũy ngày nghỉ phép thâm niên không

Hầu hết các hình thức nghỉ phép, có lương hay không lương, ngoại trừ nghỉ phép khi có con không có lương đều được tính vào thời gian làm việc.

Thời gian nghỉ bệnh hoặc nghỉ làm theo diện WorkCover có được tính vào thời gian làm việc liên tục để được tích lũy ngày nghỉ phép thâm niên không

Bất cứ thời gian nghỉ làm nào không quá 48 tuần trong bất kỳ năm nào vì bệnh tật hoặc thương tích đều sẽ được tính vào thời gian làm việc. Trường hợp nghỉ làm quá 48 tuần trong bất kỳ năm nào vì lý do nêu trên đều sẽ không được tính vào thời gian làm việc. Nghỉ ốm hoặc nghỉ làm vì thương tích có thể có lương hay không lương và kể cả hình thức nghỉ làm theo diện WorkCover.

Ngày lễ ảnh hưởng đến nghỉ phép thâm niên như thế nào

Hiện nay, ngày lễ sẽ phải được tính vào thời gian nghỉ phép nếu rơi vào khoảng thời gian này. Điều này tương tự như trường hợp ngày lễ rơi vào đợt nghỉ phép thường niên.

Người đang nghỉ phép thâm niên có thể được tuyển dụng trong thời gian nghỉ phép thâm niên không

Không. Đi làm trong lúc đang Nghỉ Phép Thâm Niên hoặc tuyển dụng người đang Nghỉ Phép Thâm Niên là phạm luật.

Công nhân viên có được xin nghỉ phép thâm niên sớm hay không

Công nhân viên có thể được phép nghỉ thâm niên sớm nếu các bên đồng thuận.

Hãng sở phải lưu trữ giấy tờ/hồ sơ nghỉ phép thâm niên trong bao lâu

Hãng sở phải lưu trữ giấy tờ/hồ sơ Nghỉ Phép Thâm Niên của công nhân viên trong thời hạn bảy năm sau khi công nhân viên nghỉ việc. Giấy tờ/hồ sơ phải được lưu trữ theo hình thức do Bộ Thương Mại và Đổi Mới (Department of Business and Innovation) quy định. Mẫu đơn được phổ biến trên trang mạng www.workforce.vic.gov.au. Nếu không lưu trữ giấy tờ/hồ sơ này thì hãng sở có thể bị Tòa Sơ Thẩm kết tội hình sự và trừng phạt.

Công nhân viên có thể đòi tiền trả cho ngày nghỉ phép thâm niên trong trường hợp công ty đóng cửa không

Trong trường hợp doanh nghiệp phải đóng cửa, công nhân viên cần liên lạc gấp với thanh lý viên để được trả tiền từ tài sản của công ty theo diện chủ nợ của doanh nghiệp. Nếu tài sản này không đủ để thanh toán ngày nghỉ phép thâm niên cho công nhân viên thì có thể sẽ phải áp dụng chương trình của chính phủ Liên Bang. Chương trình Quyền Lợi Tổng Quát của Công Nhân Viên và Nghỉ Việc Vì Dư Người (General Employee Entitlements and Redundancy Scheme - GEERS) có thể sẽ được áp dụng để thanh toán những quyền lợi công nhân viên vì bị sa thải vì hãng sở vỡ nợ. Muốn biết thêm thông tin về chương trình này, hãy gọi đường dây thường trực của GEERS theo số 1300 135 040.

Nếu công nhân viên còn ngày nghỉ phép thâm niên nhưng hãng sở không trả thì sao

Công nhân viên đã nghỉ việc có thể đệ đơn khiếu nại với Workforce Victoria về hành vi vi phạm Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên. Workforce Victoria có thể sẽ điều tra vụ việc và tìm cách đòi lại khoản tiền nghỉ phép thâm niên còn thiếu. Bộ cũng sẽ có thể truy tố những hành vi vi phạm Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên.

Theo Đạo Luật Nghỉ Phép Thâm Niên, công nhân viên có thể tìm cách đòi số tiền còn nợ tại Tòa Sơ thẩm. Tuy nhiên, quá trình này phải được bắt đầu trong vòng 6 năm kể từ khi công nhân được quyền hưởng nghỉ phép thâm niên.

Sau khi nghỉ việc, công nhân viên cần phải chờ đợi bao lâu để nhận được khoản tiền trả nghỉ phép thâm niên cuối cùng của mình

Khoản tiền Nghỉ Phép Thâm Niên phải được thanh toán đầy đủ cho công nhân viên vào ngày làm việc cuối cùng. Nếu không trả đầy đủ thì hãng sở có thể bị Tòa Sơ Thẩm kết tội hình sự và trừng phạt.