Skip to content


Mga pampublikong piyestaopisyal at oras ng pangangalakal ng tindahan

Inililista ang mga petsa ng pampublikong piyesta-opisyal sa Victoria para sa 2016.

 • Mga Pampublikong Piyesta-opisyal sa Victoria para sa 2016 & 2017

Mga Pampublikong Piyesta-opisyal sa Victoria para sa 2016 & 2017

Piyesta-opisyal 2016 2017
Bagong Taon Biyernes 1 Enero Linggo 1 Enero at 
Lunes 2 Enero (karagdagang araw)
Araw ng Australia Martes 26 Enero Huwebes 26 Enero
Araw ng Paggawa Lunes 14 Marso Lunes 13 Marso
Biyernes Santo* Biyernes 25 Marso Biyernes 14 Abril
Sabado bago ang Linggo ng Pagkabuhay Sabado 26 Marso Sabado 15 Abril
Linggo ng Pagkabuhay Linggo 27 Marso Linggo 16 Abril
Lunes ng Pagkabuhay Lunes 28 Marso Lunes 17 Abril
ARAW NG ANZAC* Lunes 25 Abril Martes 25 Abril
Kaarawan ng Reyna Lunes 13 Hunyo Lunes 12 Hunyo
Biyernes bago ganapin ang Grand Final ng Australian Football League (AFL) Biyernes 30 Setyembre Biyernes 29 Setyembre
Araw ng Melbourne Cup** Martes 1 Nobyembre Martes 7 Nobyembre
Araw ng Pasko* Linggo Disyembre 25 (karagdagang pampublikong piyesta-opisyal- pinaghihigpitang pangangalakal*) 
Martes 27 Disyembre (hindi sakop sa pinaghihigpitang pangangalakal*)
Lunes 25 Disyembre
Boxing Day Lunes 26 Disyembre Martes 26 Disyembre

**Kabilang ang lahat sa Victoria maliban kung ang kahaliling lokal na piyesta-opisyal ay isinaayos ng Konseho ng hindi pang-metropolitan na lugar.

Paunawa: Sa oras ng paglathala, tama ang mga petsa ng pampublikong piyesta-opisyal, ngunit maaaring magbago.

*Mga Pinaghihigpitang Araw ng Pangangalakal

Tinutukoy ng batas sa Victoria na mayroong dalawa at kalahating pinaghihigpitang araw ng pangangalakal sa bawat taon:

 • Biyernes Santo
 • Araw ng Pasko
 • sa pagitan ng mga oras na 12.01ng umaga at 1 ng hapon sa Araw ng ANZAC.

Sa partikular na mga araw na ito, ang mga tindahang may iksemsyon lamang ay pinahihintulutang magbukas.

Aling mga tindahan ang may iksemsyon

Ang tindahang may iksemsyon ay ang mga negosyong tumutugon sa sumusunod na pamantayan:

 • ang mga ito ay mayroong 20 o mas kaunting mga tao na nagtatrabaho sa tindahan anumang oras sa panahon ng pinaghihigpitang araw ng pangangalakal; at
 • ang bilang ng mga taong nagtatrabaho sa negosyo at kaugnay na mga negosyo nito ay kaagad hindi hihigit sa 100 katao sa anumang oras pitong araw bago pa sumapit ang pinaghihigpitang araw ng pangangalakal.

Mga iksemsyon sa mga pinaghihigpitang araw ng pangangalakal

Ang ilang mga uri ng negosyo ay may iksemsyon mula sa anumang mga pinaghihigpitang araw ng pangangalakal. Makakapagbukas ang sumusunod na mga negosyo sa tuwing nanaisin ng mga ito sa kabuuan ng taon. Ang mga uri ng negosyong may iksemsyon ay:

 • mga chemist, parmasya
 • mga istasyon ng petrol
 • mga restoran
 • mga kapihan
 • mga tindahan ng takeaway
 • mga tagapagbigay-serbisyo
 • mga hire outlet (kabilang ang mga tindahan ng video).

Serbisyo sa Pagsalinwika at Pag-interprete o Ugnayan ng Wika ng VITS na 132215