Skip to content


Mga pampublikong piyestaopisyal at oras ng pangangalakal ng tindahan

Inililista ang mga petsa ng pampublikong piyesta-opisyal sa Victoria para sa 2016.

 • Mga Pampublikong Piyesta-opisyal sa Victoria para sa 2016
Piyesta-opisyal2016
Bagong TaonBiyernes 1 Enero
Araw ng AustraliaMartes 26 Enero
Araw ng PaggawaLunes 14 Marso
Biyernes SantoBiyernes  25 Marso
Sabado bago ang Linggo ng PagkabuhaySabado 26 Marso
Linggo ng PagkabuhayLinggo 27 Marso
Lunes ng PagkabuhayLunes  28 Marso
ARAW NG ANZACLunes 25 Abril
Kaarawan ng ReynaLunes 13 Hunyo
Biyernes bago ganapin ang Grand Final ng  Australian Football League (AFL)Biyernes 30 Setyembre
Araw ng Melbourne Cup*Martes 1 Nobyembre
Araw ng PaskoMartes 27 Disyembre
(Ipinagpalit para sa Linggo 25 Disyembre)
Boxing DayLunes 26 Disyembre

*Sakop ang lahat sa Victoria maliban kung ang kahaliling lokal na piyesta-opisyal ay isinaayos ng Konseho na mula sa  hindi pang-metropolitan na lugar.  

Paunawa: Sa oras ng paglathala, tama ang mga petsa ng pampublikong piyesta-opisyal, ngunit maaaring magbago.

Mga Pinaghihigpitang Araw ng Pangangalakal ng Tindahan

Tinutukoy ng batas sa Victoria na mayroong dalawa at kalahating pinaghihigpitang araw ng pangangalakal sa bawat taon:

 • Biyernes Santo
 • Araw ng Pasko
 • sa pagitan ng mga oras na 12.01ng umaga at 1 ng hapon sa Araw ng ANZAC.

Sa partikular na mga araw na ito, ang mga tindahang may iksemsyon lamang ay pinahihintulutang magbukas.

Aling mga tindahan ang may iksemsyon --

Ang tindahang may iksemsyon ay ang mga negosyong tumutugon sa sumusunod na pamantayan:

 • ang mga ito ay mayroong 20 o mas kaunting mga tao na nagtatrabaho sa tindahan anumang oras sa panahon ng pinaghihigpitang araw ng pangangalakal; at
 •  ang bilang ng mga taong nagtatrabaho sa negosyo at kaugnay na mga negosyo nito ay kaagad hindi hihigit sa 100  katao sa anumang oras  pitong araw bago pa sumapit ang pinaghihigpitang araw ng pangangalakal.

Mga iksemsyon sa mga pinaghihigpitang araw ng pangangalakal

Ang ilang mga uri ng negosyo ay may iksemsyon mula sa anumang mga pinaghihigpitang araw ng pangangalakal. Makakapagbukas ang sumusunod na mga negosyo sa tuwing nanaisin ng mga ito sa kabuuan ng taon. Ang mga uri ng negosyong may iksemsyon ay:

 • mga chemist, parmasya
 • mga istasyon ng petrol
 • mga restoran
 • mga kapihan
 • mga tindahan ng takeaway
 • mga tagapagbigay-serbisyo
 • mga hire outlet (kabilang ang mga tindahan ng video).

Serbisyo sa Pagsalinwika at Pag-interprete  o  Ugnayan ng Wika ng VITS na 132215