Skip to content


Một số câu trả lời ngắn gọn về Nghỉ Phép Thâm Niên tại Tiểu bang Victoria

Trên trang này

 • Sử dụng công cụ tính phép thâm niên để xác định xem bao nhiêu ngày phép còn nợ
 • Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về nghỉ phép thâm niên
 • Lưu giữ hồ sơ nhân viên chính xác bằng cách sử dụng bản mẫu của chúng tôi về hoạch định lực lượng lao động và tài nguyên nhân lực
 • Các chi tiết trợ giúp thêm
 • Cung cấp ý kiến đóng góp hay đề nghị của quý vị

Làm thế nào để tôi tính ra số ngày nghỉ phép thâm niên?

Công cụ tính toán trực tuyến của Chính phủ Victoria giúp cả công nhân viên lẫn chủ doanh nghiệp thuộc Đạo luật Nghỉ phép Thâm niên của Tiểu bang (LSL) tính ra số ngày phép mà người nào đó được hưởng.

Quý vị sẽ được hướng dẫn để điền vào ngày làm việc và số ngày nghỉ phép đã lấy và chỉ trong vài giây sẽ có câu trả lời.

Cần nhớ là mặc dù công cụ tính toán có thể cho ra những câu trả lời tương đối chính xác, thế nhưng những câu trả lời này cần được một bên độc lập nào đó xác minh ví dụ như phòng trả lương, công đoàn hay cố vấn pháp lý của quý vị.

Sử dụng công cụ tính toán ngày nghỉ phép thâm niên (LSL)

Đạo luật LSL áp dụng cho những ai?

 • Các nhân viên làm việc toàn thời, bán thời, thời vụ và theo mùa tất cả đều được tích luỹ LSL.

Đạo luật LSL không áp dụng cho những ai?

 • Đạo luật LSL có thể không áp dụng cho những nhân viên thuộc quy chế liên bang hay theo một thoả thuận tại nơi làm việc – cá nhân hay tập thể - khi mà những quy chế hay thoả thuận này có những điều khoản riêng của nó về LSL.
 • Đạo luật LSL không áp dụng đối với những công nhân viên có quyền lợi nghỉ phép thâm niên được quy định bởi một đạo luật hay điều luật khác – thí dụ như các công nhân trong ngành kiến trúc và xây dựng có ngày phép thâm niên được quy định trong chương trình CoINVEST.

Muốn xác định xem một trường hợp nào có áp dụng quy chế hay thoả thuận khác hay không, xin xem Đạo luật Nghỉ phép Thâm niên Victoria - Hướng dẫn Toàn diện (chỉ có bản tiếng Anh) để biết thêm chi tiết hay gọi cho Giám sát viên Fairwork (Fairwork Ombudsman) qua số 13 13 94.

Công nhân viên phải làm việc bao nhiêu lâu mới được nghỉ phép LSL?

 • Công nhân viên có quyền được huởng nghỉ phép LSL sau 10 năm làm việc liên tục cho một chủ doanh nghiệp.
 • Ngày bắt đầu nghỉ phép LSL sẽ được thoả thuận giữa công nhân viên và chủ doanh nghiệp.
 • Công nhân viên nghỉ việc sau ít nhất 7 năm làm việc liên tục cho một chủ doanh nghiệp được trả LSL tính theo mức tích luỹ một tuần lễ cho sáu mươi tuần làm việc liên tục - bất kể lý do nghỉ việc là gì.

Công nhân viên lấy ngày nghỉ phép LSL như thế nào?

 • LSL có thể được lấy thành những đợt riêng rẽ - miễn là cả hai bên đồng ý.
 • Mười ba tuần lễ phép LSL đầu tiên có thể được lấy lên đến ba đợt khác nhau – và những ngày phép LSL kế tiếp có thể được lấy trong hai đợt khác nhau sau mỗi năm năm làm việc thêm sau đó.
 • Ngày thực sự bắt đầu nghỉ phép LSL của công nhân viên phải được thoả thuận giữa chủ doanh nghiệp và công nhân viên.

Tôi có thể tính toán tiền lương trả cho những ngày phép LSL như thế nào?

Việc tính toán ngày nghỉ phép thâm niên là:

 • tổng số tuần làm việc chia cho 60 và nhân cho mức lương bình thường hằng tuần vào thời điểm nghỉ phép, hay khi công nhân viên nghỉ việc.

Sử dụng công cụ tính toán ngày nghỉ phép thâm niên (LSL)

Điều gì xảy ra khi chấm dứt làm việc?

Vào ngày chấm dứt làm việc, một nhân viên đã làm việc ít nhất bảy năm liên tục cho một chủ doanh nghiệp sẽ được quyền nhận – trọn vẹn - tiền lương cho những ngày phép LSL nào chưa nghỉ.

Bất kể số nhân viên mà doanh nghiệp tuyển dụng là bao nhiêu, điều này sẽ được áp dụng cho dù là nhân viên:

 • xin thôi việc
 • bị chủ doanh nghiệp cho thôi việc
 • cho thôi việc vì dư người
 • qua đời.

Những loại phép khác tác động đến LSL như thế nào?

 • Bất kỳ hình thức nghỉ phép nuôi con nào có lương hay không lương – thí dụ như nghỉ hộ sản, đàn ông nghỉ vợ sinh con hay nghỉ phép nhận con nuôi – lên đến 52 tuần trong một lần, sẽ không làm mất sự liên tục của thời gian làm việc.
 • Việc nghỉ làm trong bất kỳ khoảng thời gian nào vì lý do bệnh hoạn hay thương tật – bao gồm cả nghỉ WorkCover - nghỉ phép thường niên, hay chính nghỉ phép thâm niên sẽ không làm gián đoạn thời gian làm việc.
 • Bất kỳ hình thức nghỉ nào khác có lương hay không lương – thí dụ như nghỉ để đi học – cũng sẽ không làm gián đoạn thời gian làm việc.

Còn những công nhân viên làm việc thời vụ hay theo mùa thì thế nào?

 • Miễn là người công nhân làm việc liên tục cho một chủ doanh nghiệp và khoảng thời gian nghỉ giữa hai thời kỳ làm việc không quá ba tháng – trong một vài trường hợp khoảng thời gian nghỉ việc này có thể dài quá ba tháng do điều kiện tuyển dụng – khi ấy LSL của công nhân viên vẫn được tích luỹ.
 • Những nhà thầu độc lập (contractors) hay chủ doanh nghiệp (business owners) các doanh vụ thường không được xem là công nhân viên và sẽ không được hưởng phép LSL theo Đạo luật LSL.

Trường hợp doanh vụ được bán đi thì sao?

 • Nếu một doanh vụ được bán đi và người chủ mới thu dụng những nhân viên của chủ cũ, người chủ mới này sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ khoảng thời gian hoạt động của doanh vụ.
 • Để có thể bảo đảm cho giá trị các quyền lợi của công nhân viên, nhiều khi người ta lập ra các quỹ tín thác hay trách nhiệm này sẽ được gộp vào giá bán của doanh vụ.
 • Bất kể những sắp xếp như thế nào, chủ doanh nghiệp mới sẽ tự động chịu trách nhiệm về thời gian làm việc của công nhân viên với người chủ cũ và chủ hiện tại.
 • Nếu người chủ mới không công nhận thời gian làm việc với chủ cũ và không trả đúng mức những ngày nghỉ phép thâm niên cho công nhân viên, họ sẽ bị coi là vi phạm Đạo luật LSL.
 • Việc vi phạm Đạo luật LSL là một tội phạm hình sự và chủ nhân có thể bị phạt và bị kết án hình sự và phải chịu các phí tổn và hình phạt khác.
 • Bất kỳ quyền lợi LSL nào với người chủ cũ sẽ không phải do người chủ cũ trả cho công nhân viên.

Công nhân viên có thể xin trả tiền cho những ngày phép LSL của họ được không?

 • LSL không thể được "đổi ra thành tiền" – việc trả hay nhận tiền thay vì thực sự lấy ngày nghỉ làm việc là một vi phạm theo Đạo luật LSL.

Việc vị phạm Đạo luật LSL sẽ bị những hình phạt nào?

 • Vi phạm Đạo luật LSL là một tội phạm hình sự.
 • Các vi phạm đối với Đạo luật LSL sẽ bị phạt 20 đơn vị phạt - tức là tương đương 3.171 đô-la vào năm 2017-2018. Bất kỳ chủ nhân nào bị xét là có tội với loại tội danh này có thể bị ghi vào hồ sơ hình sự.

Tôi có nên đưa LSL vào dòng tiền mặt của tôi để là một yếu tố cho tính toán.

 • Việc bảo đảm cho dòng tiền mặt của quý vị được tính toán chính xác là một trong những bước quan trọng nhất để bảo đảm cho doanh nghiệp được thành công.
 • Hãy bảo đảm đưa LSL của nhân viên vào dòng tiền mặt như là một yếu tố trong tính toán để quý vị không lâm vào tình trạng thiếu hụt.

Tôi có phải lưu giữ hồ sơ đầy đủ về LSL hay không?

 • Chủ doanh nghiệp phải lưu giữ hồ sơ nghỉ phép thâm niên trong ít nhất bảy năm sau khi nhân viên qua đời hay thôi không làm việc cho chủ doanh nghiệp nữa.

Dịch vụ Thông tin Nghỉ phép Thâm niên Doanh nghiệp Nhỏ

Nếu quý vị sở hữu, đang tính chuyện mua hay khởi sự một doanh nghiệp có dưới 20 nhân viên, quý vị có thể được Dịch vụ Thông tin Nghỉ phép Thâm niên Doanh vụ nhỏ (Long Service Leave Small Business Information Service) (LSLSBIS) của chúng tôi giúp đỡ. 

LSLSBIS sẽ cung cấp thông tin và cố vấn trực diện về trách nhiệm của quý vị theo Đạo luật Nghỉ phép Thâm niên Victoria. 

Để sử dụng chương trình này, xin liên lạc Đơn vị Thông tin Nhân dụng và Tuân thủ qua số 1800 287 287 hay gửi email cho họ.

Cần được giúp đỡ thêm?

Muốn được giúp đỡ và cố vấn thêm về nghỉ phép thâm niên? Hãy gọi cho Đơn vị Thông tin Nhân dụng và Tuân thủ qua số 1800 287 287. Có dịch vụ thông dịch miễn phí nếu có yêu cầu.

Chúng tôi trân trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, phê bình hay đề nghị quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi.

Ngôn ngữ khác tiếng Anh (LOTE)

 • 維多利亞州長期服務假快速答疑
 • Γρήγορες απαντήσεις για την Άδεια Μακράς Υπηρεσίας της Βικτώριας
 • Risposte veloci riguardo il Long Service Leave (congedo di lunga durata) nel Victoria
 • Брзи одговори околу Отсуство за долг стаж во Викторија
 • Victoria'daki Kıdem İzniyle ilgili sorularınızın cevapları
 • Một số câu trả lời ngắn gọn về Nghỉ Phép Thâm Niên tại Tiểu bang Victoria